28.01.2021-THURSDAY-15/MAKARAM/1196-POOYAM

e-kanikka

Offering 
ADIMAPANAM
ANAYKU SAMBHAVANA
ANNADHANAM SAMBHAVANA
THAMARAYKU