16.05.2022-MONDAY-2/IDAVAM/1197-VISHAKAM

e-kanikka

Offering 
ADIMAPANAM
ANAYKU SAMBHAVANA
ANNADHANAM SAMBHAVANA
THAMARAYKU