25.09.2021-SATURDAY-9/KANNI/1197-BHARANI

e-kanikka

Offering 
ADIMAPANAM
ANAYKU SAMBHAVANA
ANNADHANAM SAMBHAVANA
THAMARAYKU